Abdullah Argun

Hattat
Ölüm Tarihi H. 0742
M. 1341-1342
Doğum Yeri Bağdat
Mezar Yeri Bağdat

Sanatkâr Hakkında

Bağdatlı olan Abdullah Argun’un hayatı hakkında bir bilgi yoktur. Babası Arap, annesi Türk olduğu için, eski Türkçe’de “melez” manasına gelen Argun lakabıyla anılmış, Yâkut-ı Musta‘sımî’den meşkettiği aklâm-ı sittede, bilhassa muhakkak kaleminde zamanının önde gelen isimlerinden biri olmuştur. Hat ü Hattâtân’da 29 mushaf-ı şerif ve Bağdat’ta iki medresenin kitâbesini yazmış olduğu beyan edilen Abdullah Argun, Tuhfe-i Hattâtîn mü’ellifine göre H. 742/M. 1341, Hat ü Hattâtân mü’ellifine göre de H. 744/M. 1343 senesinde vefat etmiştir. Bağdat’ta medfun olduğu bilinmekteyse de, mezarının yeri meçhuldür. Yakut-ı Musta'sımi ile en değerli altı öğrencisinden oluşan,, İslam hat sanatının yedi büyük üstadından (esatize-i seb'a) biri de Abdullah Argun'dur.

Hocaları

Yâkût el-Musta´sımî
Aklâm-ı Sitte

Ketebe.org İsmail Orman

Topkapı Sarayı Müzesi (EH, nr. 151, 222; Revan, nr. 69) ve Chester Beatty (nr. 1494, 1498) kütüphanelerinde yazdığı muhakkak ve reyhani hatlarıyla yazmış olduğu mushaf ve cüzler bulunan Abdullah Ergun’un, Süleymaniye Kütüphanesi’nde de (Ayasofya, nr. 4116) muhtelif yazı örnekleri bulunmaktadır.

Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, Tuhfe-i Hattatin

Bağdâdî’dîr. Argun-ı Kâmil lakabına sebeb Türkiyyü’l-ümm ve Arabiyyü’l-eb olmasıdır. Yâkut-ı Müsta’sımî’nin aklâm-ı sitteyi ta’lîm eylediği üstâdların biridir. Kalem-i muhakkakta muhakkik ve sâ’ir aklâmda dahi müdekkik idi. “Temâşâ” (742) târihiyle müverreh eserleri temâşâ olunmuştur.