KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Abdullah Herevî

Hattat
Ölüm Tarihi H. 0880-0890
M. 1475-1486
Doğum Yeri İran-Herat
Mezar Yeri Amasya?

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

İran'ın Herat şehrinden olup Uzun Hasan'ın divan katiblerinden idi. Otlukbeli Savaşı'nda esir edilmiş ve Fatih Sultan Mehmed Han tarafından Şehzade Bayezid'in hizmetine verilmiştir. Yâkût Üslûbu'nun ileri gelen temsilcilerinden biri olan Abdullah Herevi, şehzadenin Amasya'daki sarayında tanıştığı Şeyh Hamdullah'ın etkisiyle Osmanlı çizgisinde eserler vermiştir. Bayezid'in cülusundan sonra devrin ileri gelen simalarının kitâbet hizmetlerinde bulunmuş ve 890 senesi civarında vefat etmiştir.

Eserleri

Şevket Rado, Türk Hattatları s. 44

H. 849/M. 1445 tarihli Kaside-i Bür'e adlı bir eseri görülmüştür. 

Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, Tuhfe-i Hattatin

Herevî’dir. Hutûtunun hüsn ü cemâli ve metânet-i tarz-ı hâli bir tarîk ile güncâyiş-pezîr-i ta’bîr-i kalem-i tastîr değildir. “et-Tahrîr” (849) târîhi şehrü’l-haccında bir Kasîde-i Bür’e ve rik’a ile dahi kelime-i ketebe vaz’ eylediği eserleri dûçâr-ı dîde-i ziyâret-i fakir olmuştu. Elhak Hazret-i Şeyh-i âgâhın intihal eylediği vâdî ve belki ihtiyar u ibkâ eylediği resm-i âdi idi. Eğer Abdullâh-ı Amasî fi’l-asl Herevî olsa onundur demek ba’îd olmaz idi.