Jamal Amasy

Hattat
Death Date H. 0912-0918
M. 1507-1512
Birth Place Amasya
Grave Place Amasya

Photos

About Artist

Hattat Celâl Amâsî’nin oğlu ve şâkirdi olup Amasya'da doğdu. Asıl ismi Mehmed Cemâleddîn’dir. Hayatı hakkında yaklaşık seksen sene yaşayıp Sultan 2. Bâyezid Hân devrinin sonlarında yine aynı yerde vefât etmiş olduğu dışında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Aklâm-ı sitteyi babası Celâl Amâsî’den öğrenerek icâzet alan Cemâl Amâsî, ömrü boyunca babasının üslûbunu kendisine has bir şîve devam ettirmiş ve mu’asırları olan kardeşi Celâlzâde Muhyiddîn Efendi, Şeyh Hamdullah ve Abdullah Amâsî ile birlikte Osmanlı hat san‘atının tekâmülüne büyük hizmetlerde bulunmuştur.

Masters

no image
Jalal Amasy
The six scripts

Ketebe.org İsmail Orman

Temsil ettiği üslûb, dayızâdesi olan Şeyh Hamdullah’ın geliştirmiş olduğu üslûb karşısında tutunamamıştır. Öte yandan Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde bulunan H. 913/H. 1507 tarihli mushâf-ı şerîfi(nr. 97), son zamanlarında nesihte Şeyh Hamdullah’ın izlerini taşıyan kendine has bir tavır geliştirmiş olduğunu göstermektedir.