KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Hayreddîn Mar'aşî

Hattat
Osmanlı Üslûbu

Ölüm Tarihi H. 0876
M. 1471-1472
Doğum Yeri Maraş
Mezar Yeri Amasya

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Hayatına dâir çok az malûmât vardır. Tahsîl için gittiği Amasya’da Abdullah Sayrâfî’den meşk aldığı menkul ise de, tarih itibarıyla mümkün gözükmemektedir. Daha sonra Edirneli Yahyâ Sofî’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet aldığı bilinmektedir. Şehzâde Alâ’eddîn Bey’in Amasya’ya sancakbeyi olarak tayininde mâiyetine verildiğinden, bir müddet dîvân kâtibliğini yapmış, şehzâdenin 1443 senesindeki vefâtından sonra Amasya’da kalarak, talebeye yazı talimiyle meşgul olmuştur. Bu hâl üzere iken H. 876/M. 1471-1472 senesinde vefât etmiştir.

Hocaları

Abdullah Sayrâfî
Aklâm-ı Sitte
no image
Yahya Sofî
Aklâm-ı Sitte

Talebeleri

Şeyh Hamdullah
Aklâm-ı Sitte

Ketebe.org İsmail Orman

Türk hat san‘atının büyük bir ivme kazandığı Fâtih Sultan Mehmed devri hattatlarından olan Hayreddîn Mar‘aşî’nin asıl şöhreti, Osmanlı hat san‘atını Yâkut-ı Musta‘sımî’nin çizgisinden çıkaran Şeyh Hamdullah gibi bir üstâdı yetiştirmiş olmasına dayanır. Amasya Tarihi mü’ellifi Hüseyin Hüsâmeddîn Efendi “Halîl bin Hasan” ve “Hayreddîn Halîl Mar‘aşî” şeklinde ketebe düştüğü âsârını, Müstakîmzâde ise H. 874/M. 1469-1470 tarihli yazısını gördüğünü nakletmektedir. Süheyl Ünver'in Mısır'da Şerif Sabri Paşa Sarayı'nda gördüğünü beyan ettiği kıt'asının akıbeti ise tesbit edilememiştir.

Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, Tuhfe-i Hattatin

Mar’aşî-i ma'rûftur. Üstâd-ı âgâh Şeyh Hamdullâh evâ’il-i hâllerinde bunlardan temeşşuk u ta’allüm eylemişlerdir. Bunlar dahi ber kavide Abdullâh-ı Sayrafi’den ve sâ’ir hem-vakt olan üstâdlardan ta’allüm ile hâce-i nâmdâr ve mu’allim-i hayr-âsâr olmuşlardır. “Hayr-ı dîn” (874) târihlerinde evâhir-i hutûtları görülmüştür.