Mîr Abdülfettâh

Hattat
Şeyh Hamdullah Aklâm-ı Sitte Ekolü

Ölüm Tarihi H. 0923-0924
M. 1517-1519
Doğum Yeri İran-Berdei Kasabası
Mezar Yeri İstanbul

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

İran’da Berde’i Kasabası’ndan Ahmed bin Âdil’in oğlu olarak orada doğdu. Eğitimini memkeleketinde tamamladıktan sonra, kitâbet hizmetiyle Erdebiloğlu’nun mâiyetine katıldı. Ancak hâmîsinin Şah İsmâ’il ile olan çekişmeden mağlup ayrılması üzerine Anadolu'ya kaçarak Osmanlılar’ın himâyesine girdi. Amasya, Bursa ve ardından İstanbul’a gitti.

İstanbul’da iken Şeyh Muhyiddîn İskilibî ve Mü’eyyedzâde Abdurrahman Efendi’den yeni baştan tahsîl-i ulûm eyledi. Memleketinin hattatlarından öğrendiği Yâkut Üslûbu’nda değerli bir hattat olduğu hâlde, burada tanıştığı Şeyh Hamdullah’tan yeniden sülüs ve nesih meşketti. Eğitimini tamamladıktan sonra müderris olup uzun müddet Bursa’da görev yaptı. Daha sonra İstanbul’a nakledildiyse de H. 923 veyâ 924(M. 1518-1519) yıllarında orada vefât etti.   

Ketebe.org İsmail Orman

Müdekkik ve muhakkık bir zât olduğu nakledilen Mîr Abdülfettâh Efendi’nin aklâm-ı sitte ve ta’likte zamanının mümtâz sîmâlarından olduğu bilinmekteyse de, yazısına tesâdüf edilememiştir.