KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Seyyid Haydâr Künde-nüvis

Hattat
Ölüm Tarihi H. 0710-0720
M. 1310-1321
Doğum Yeri İran-Tebriz
Mezar Yeri İran-Tebriz

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Tebriz'de doğmuştur. Medrese tahsili için gittiği Bağdat'ta Yâkut el-Müstasımî’den aklâm-ı sitte meşkederek icazet almıştır. Daha sonra tekrar Tebriz'e döndüğü, kitabet ile meşgul iken orada vefat ettiği menkul ise de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir. Devrin en önemli celî üstâdı olarak kabul edilmektedir. 

Hocaları

Yâkût el-Musta´sımî
Aklâm-ı Sitte

Talebeleri

Abdullah Sayrâfî
Aklâm-ı Sitte

Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, Tuhfe-i Hattatin

Künde-nüvîs ya’nî celî-nüvîs idi. Bağdâdî’dir. O nâmdaş-ı Kerrâr-ı Ebü’d-Dür Yâkût-ı Müsta’sımî’nin bi’z-zât dest-i tahinilerinden kavâ’id-i hutût-ı mütenevvi’ayı ve bi’l-hâssa celi kalemi müstakil temeşşuk ile tedârük-i meleke-i külliyye eylemiştir.
Be-hatt-ı û nenüvîsed keşi meğer Yâkût
Düldül-i hayâtını dest-i Kanber-i ecel raht-ı haydarî-i merg ile tesrîc ve “kevser” (726) târihinde sernt-i sâkî-i kevser-i bekaya tahrîk-i rikâb-ı tahrîc eyledi.