Abdullah Amasy

Hattat
Death Date H. 0925-0935
M. 1519-1529
Birth Place Amasya
Grave Place İstanbul

About Artist

Şeyh Hamdullah’ın akrabasından, Hattat Celâl Amâsî’nin oğlu olan Abdullah Amâsî’nin hayatı hakkında, Amasyalı olduğu ve hüsn-i hattı babasından meşkederek icâzet almış olduğu dışında fazla bir bilgi yoktur. Sultan 2. Bâyezid’in daveti üzerine göçtüğü İstanbul’da vefât etmişse de tarihi ve medfeni bilinmemektedir. Son eserinin tarihine istinâden H. 924/M. 1518 senesinde hayatta olduğu anlaşılan Abdullah Amâsî’nin, sofî-meşreb olup ömrünü yazı yazmak ve çile çekmekle geçirdiği ve vefâtında seksen yaşlarında olduğu nakledilmektedir. Başlarda babasının izinden giderek Yâkût tarzında yazmış olan Abdullah Amâsî, daha sonra Şeyh Hamdullah’tan etkilenerek kendine has bir şîve oluşturmaya çalışmışsa da, Şeyh Hamdullah’ın üslûbu karşısında kuru bir vadi olarak kalmıştır.

Masters

no image
Jalal Amasy
The six scripts

Students

Mustafa Dede
The six scripts

Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, Tuhfe-i Hattatin

Amasî’dir. Üstâdında ihtilâf olunmuştur. Mesâhif ve âsâr-ı sahâyif tenmîkine muvaffak, tarz-ı hâs üzere yazar bir hattât-ı muhakkik olduğu muhakkaktır.