KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Âdem-i Amîdî

Hattat
Doğum Tarihi H. 0830-0840
M. 1426-1437
Ölüm Tarihi H. 0900-0910
M. 1494-1505
Doğum Yeri Amid (Diyarbakır)

Sanatkâr Hakkında

Amidli (Diyarbakir) olan Âdem Efendi'nin hayatına dair herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Eserlerine Âdem-i Amidî künyesiyle ketebe koymuş olan hattatın, aklâm-ı sittenin yanında ta'likte de mahir oldugu bilinmektedir. Hâfiz Bulak Özbek'ten mesketmiş olduğu ta'likte fevkalade mâhir bir hattat olduğu ve "Kaside-i Bürde'yi elli altına yazdığı" nakledilmektedir.

Hocaları

no image
Hâfız Bulak
Ta’lîk

Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, Tuhfe-i Hattatin

İsminin maklûbu olan Âmid’dendir. Sülüs ü nesli ü ta’lîk ü gayri Hâfız Bulak-ı Özbekî’den temeşşuk ve o pîr-i pîr-perverin nazar-ı terbiyesiyle:
Mısra’-ı rengin be-matla’ mî-resâned hîş-râ
Her ki kesb-i âdemiyyet kerd âdem mî-şeved
neşîdesince bir Kasîde-i Bürde’yi elli altına yazdığı rüvât-ı sikât, itibârıyla resîde-i derece-i sıhhattir. Beldesinde vaktimiz adamlarındandır.