KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Celâl Amâsî

Hattat
Ölüm Tarihi H. 0893
M. 1488
Doğum Yeri Amasya
Mezar Yeri Amasya

Sanatkâr Hakkında

Alî Çelebizâde Alâ’eddîn Hasan Çelebi’nin oğlu olarak Amasya'da doğdu. Tam ismi Mehmed Celâleddîn'dir. Küçük yaşta iken yanına verildiği Tokatlıoğlu Cemâleddîn Yusuf Çelebi’nin taht-ı tedrîsinde dini ilimleri öğrendi. Hüsn-i hattaki mahâreti sâyesinde tanıştığı Amasya Vâlîsi Şehzâde Bâyezid’in 1481 senesindeki cülûsundan sonra İstanbul’a gitti. Bir müddet burada bulunduktan sonra Amasya Vâlîliğ'ne tayin edilen Şehzâde Ahmed’in hüsn-i hat muallimi olarak Amasya'ya döndi. Burada iken H. 9 Zi'l-hicce 893/M. 14 Kasım 1488 tarihine müsâdif arefe günü vefât etti.

Hocaları

no image
Yahya Sofî
Aklâm-ı Sitte
no image
Sibek Yahyâ Fettâhî
Aklâm-ı Sitte

Talebeleri

no image
Abdullah Amâsî
Aklâm-ı Sitte
Cemâl Amâsî
Aklâm-ı Sitte

Ketebe.org İsmail Orman

Aklâm-ı sitteyi evvelâ Yahyâ Sofî’den meşketmiş olan Celâl Amâsî, daha sonra İranlı hattatlardan Yahyâ Fettâhî-i Nişâbûrî’den istifâde ile kendine mahsûs bir şive oluşturmuştur. Hatta dönemin en önemli kültür merkezlerinden biri olan Amasya’nın yetiştirmiş olduğu değerli hattatlardan biri olarak, Menâkıb-ı Hünerverân’da “esâtize-i Rûm” olarak anılan, Anadolu’nun yedi hat üstâdından biri olarak kabul edilmiştir. 


Ancak oluşturduğu şive, Yahyâ Sofî’nin hânesinden meşk arkadaşı olan, Hayreddîn Mar‘aşî’nin şâkirdlerinden Şeyh Hamdullah’ın - ki muhtemelen onun dayısı veyâ halasının zevci idi - ortaya koymuş olduğu şive karşısında rağbet görmemiş ve oğulları Cemâl Amâsî ve Celâlzâde Muhyiddîn Efendi ile Abdullah Amâsî tarafından temsil edilen kuru bir vadi olarak kalmıştır.

Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, Tuhfe-i Hattatin

Amasî’dir. Kadr-i müşterek hattât olup Nefeszâde ve Necîbâ dahi yazmıştır. Oğulları Muhyiddîn ve Mehmed Cemâlüddîn mezkûrlardır. Amasya sükkânından bir ma’rûf üstâd idi.