KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Sibek Yahyâ Fettâhî

Nişâbûrî
Hattat
Ölüm Tarihi H. 0852
M. 1448-1449
Doğum Yeri İran-Nişâbûr
Mezar Yeri İran-Nişabur

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

İran'da Nişabur'da doğdu. Lakabı "Sibek" idi. Mirza Şahruh zamanının önde gelen alimlerinden ve Yakut ekolünün mümtaz simalarından olup hatt-ı ta’likde dahi yed-i tulası olduğu muhakkak ise de, hocaları hakkında bir bilgi yoktur. Aynı zamanda şair olup müretteb divanı ve Şebistan-ı Hayal ve Ta’bir-name adlı eserleri bulunmaktadır. Son zamanlarında Osmanoğulları'na iltica ile Amasya'ya yerleşti. Tedris-i ilimle meşgul iken H. 852 senesi civarında orada vefat etti.

Talebeleri

no image
Celâl Amâsî
Aklâm-ı Sitte

Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, Tuhfe-i Hattatin

Lakab-ı mezbûr hadebinden kinayedir ki, Türkî’de elmacık denir. Mirza Şâhruh bin Timur-ı sâhib-zuhûr zamânında fazl u kemâl ve Yâkûtâne hüsn-i hatt u cemâl ile meşhûr bir şâ’ir-i sâhib-dîvân olup te’lîfât-ı edebiyyeden Şebistân-ı Hayâl nâm kitâb-ı müstetâbı bir eser-i ma’murdur. Letâ’if-i Lâmi’î dahi bunların bir eserinin tercemesidir. Ve Ta’bîr-nâme’si dahi vardır. “el-Müfârakat” (852) târihi hudûdunda dâr-ı bekaya râhil ve hayât-ı ebediyyeye vâsıl oldu. Bir gazelinin makta’ı teberrüken bunda îrâd olundu:
Gedây-ı tust Fettâhî-i miskin
Fe-hasbî inde’l-akrân ihtişâmî