Dervîş Mehmed

Mütevellîzâde
Hattat
Ölüm Tarihi H. 1000
M. 1591-1592
Doğum Yeri İstanbul - Tophane
Mezar Yeri İstanbul - Sütlüce

Sanatkâr Hakkında

Tophâneli olan Derviş Mehmed Efendi, babasının görevine nispetle “Mütevellîzâde” künyesiyle tanınırdı. Doğumu, eğitimi ve kariyeri hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Târikat-ı Halvetiye müntesiblerinden olduğundan Ahmed Karahisârî'ye mürid ve şâkird olmuş, kendisinden aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Hüsn-i hatta hocasının tavrının önde gelen temsilcilerinden biri olduğu için "Karahisârî Dervişi" lâkabı ile yâd edilmişti. H. 1000/M. 1591-1592 yılında vefât etmiş ve Sütlüce’de hocasının yanına defnedilmiştir.

Hocaları

Ahmed Karahisârî
Aklâm-ı Sitte

Talebeleri

Yusuf Demircikulu
Aklâm-ı Sitte

Ketebe.org İsmail Orman

Büyükçekmece Köprüsü'nün kitâbeleri ona aittir.

Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, Tuhfe-i Hattatin

Tophâne sâkinlerindendir. Şemsüddîn Ahmed Karahisârî’den tahsîl-i hüsn-i hatt-ı sülüs ü nesh eylemekle "Karahisârî Dervîşi" ve "Dervîş Çelebi" ve "Mütevellîzâde" demekle dahi ariftir. Üstâdı vâdîsinde âsâr-ı bisyâr ibkâ ve elf-i kâmil târihinden mukaddem azm-i hânkâh-ı beka eyledi. Tarîka-i Halvetiyye’de üstâdıyla pîrdaş ve kabri dahi ona pâdaştır. Demircikulu Yûsuf Efendi bunların me’zûnudur.