KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Yetim Alî

Hattat
Ölüm Tarihi H. 0920
M. 1514-1515
Doğum Yeri Aydın-Tire
Mezar Yeri Bursa

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Tire'de doğdu. Çocuk yaşta iken hemen tüm akrabaları aynı sene içinde vefât ettiğinden “yetim” lâkabı ile anılırdı. Bu nedenle tahsîl ve terbiyesine itina gösterilmiş, dini ilimler, Arapça, Farsça ve edebiyât dersleri yanında, beldesinin hattatlarından sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Daha sonra İstanbul’a giderek Hocazâde’ye mülâzım olan Yetim Alî, senelerce dersine devam ettiği hocasından ilmiye icâzeti aldıktan sonra Anadolu kuzatı zümresine dâhil olmuştur. Anadolu’nun muhtelif vilâyetlerinde görev yaptıktan sonra, Bursa Kadılığı’ndan emekliye sevkedilmiş ve H. 920/M. 1514 senesindeki vefâtına kadar orada yaşamıştır. Medfeni hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Hocaları

no image
Yahya Sofî
Aklâm-ı Sitte
Ali Sofi
Aklâm-ı Sitte

Ketebe.org İsmail Orman

İstanbul’daki eğitimi esnâsında, hüsn-i hattaki eksikliklerini tamamlamak için Yahya Sofî’den yeniden aklâm-ı sitte dersleri almış olan Yetim Alî'nin, oğlu Alî Sofî’den de müzâkere yoluyla bir hayli istifâde ettiği bilinmektedir. Kısa zamanda yazıda mahâret göstererek, eşsiz yazılar kaleme aldığı menkûl ise de, numûnesine tesâdüf edilememiştir. Ayrıca mücellidliğe de vâkıf olduğu bilinmektedir. 

Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, Tuhfe-i Hattatin

Aydın’dandır. Bir senede bi’l-cümle akribâsı fevt olmakla “Yetim” lakabıyla şöhret-yâb oldu. Tire’de hüsn-i hatta sa’y edip İstanbul’da dahi Yahyâ es-Sûfi er-Rûmî’den ve Alî bin Yahyâ’dan dahi dekayık-ı hattı görmüştür. Bursa’ya hicret ve onda “zikr” (920) târihinde rıhlet eyledi.