Seyyid Haydâr Künde-nüvis

Hattat
Death Date H. 0710-0720
M. 1310-1321
Birth Place İran-Tebriz
Grave Place İran-Tebriz

Photos

About Artist

Tebriz'de doğmuştur. Medrese tahsili için gittiği Bağdat'ta Yâkut el-Müstasımî’den aklâm-ı sitte meşkederek icazet almıştır. Daha sonra tekrar Tebriz'e döndüğü, kitabet ile meşgul iken orada vefat ettiği menkul ise de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir. Devrin en önemli celî üstâdı olarak kabul edilmektedir. 

Masters

Yâkût el-Musta´sımî
The six scripts

Students

Abdullah Sayrâfî
The six scripts

Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, Tuhfe-i Hattatin

Künde-nüvîs ya’nî celî-nüvîs idi. Bağdâdî’dir. O nâmdaş-ı Kerrâr-ı Ebü’d-Dür Yâkût-ı Müsta’sımî’nin bi’z-zât dest-i tahinilerinden kavâ’id-i hutût-ı mütenevvi’ayı ve bi’l-hâssa celi kalemi müstakil temeşşuk ile tedârük-i meleke-i külliyye eylemiştir.
Be-hatt-ı û nenüvîsed keşi meğer Yâkût
Düldül-i hayâtını dest-i Kanber-i ecel raht-ı haydarî-i merg ile tesrîc ve “kevser” (726) târihinde sernt-i sâkî-i kevser-i bekaya tahrîk-i rikâb-ı tahrîc eyledi.