Yahia Sofi

Hattat
The Ottoman method

Death Date H. 0882
M. 1477-1478
Birth Place Edirne
Grave Place İstanbul-Fatih, Fatih Cami Haziresi

Photos

About Artist

Yazıda ibrâz eylemiş olduğu mahâretle Fâtih Sultan Mehmed Han zamanının önde gelen hattatlarından biri olarak, Anadolu’nun yedi büyük hat üstâdı arasına nâmını yazdırmayı başarmış olan Yahya Sofî’nin terceme-i hâline dâir neredeyse hiç malûmât yoktur. Edirne'de doğduğu bilinmekteyse de, hüsn-i hattı Amasya'da, oraya yerleşmiş olan İran muhâcirlerinden Abdullah Sayrâfî’den meşketmiştir. Muhtemelen Fâtih Sultan Mehmed'in bendegânından idi. Nitekim H. 882/M. 1477-1478 senesindeki vefâtından sonra da, en müstesnâ eserlerinin bulunduğu Fâtih Cami’nin hazîresine defnedilmiştir.

Relatives

Ali Soufi
Oğlu

Masters

Abdullah Sayrâfî
The six scripts

Students

Ali Soufi
The six scripts
no image
Jalal Amasy
The six scripts
Hayreddîn Mar'aşî
The six scripts
no image
Yetim Alî
The six scripts

Ketebe.org İsmail Orman

Yakut Ekolü'nin Anadolu'daki önde gelen temsilcilerinden biri olan Yahya Sofî’nin, İstanbul’daki en eski Osmanlı eserlerinden biri olan Fâtih Cami’nde yazıları bulunmaktaydı. Ancak 1766 senesindeki depremde neredeyse harabeye dönen caminin alt katından gayrısı yenilenmiş olduğundan, sâdece avlunun dış yüzüne taş kakma tekniği ile işlenmiş Fâtihâ Sûresi günümüze ulaşmıştır.

Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, Tuhfe-i Hattatin

Abdullâh-ı Sayrafî’den temeşşuk edip hudâvendigâr-ı esbak, ni’me’l-emîr-i muhakkik Ebü’l-Feth Mehmed Hân Gâzî’nin İstanbul’da binâ eylediği câmi’-i kebîrin şâdırvânı hâricinde pencereler üzere olan sûre-i Fâtiha hattı bunlarındır. Ve dâhilinde bâb-ı câmi’in hâricinde Akdeniz tarafında ibtidâ pencere üzere ketebesini yazmıştır. “Hâksâr” (882) târihinde rıhlet edip türbe-i sagîre berâber havluya nazır pencere dâhilinde vâki’ mer-kad bunların olmak üzere ma’rûftur.