KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Ali Alparslan

Hattat
Doğum Tarihi H. 1340
M. 1921-1922
Ölüm Tarihi H. 1426-1427
M. 2006
Doğum Yeri Çorlu
Mezar Yeri İstanbul

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Tam ismi Mehmed Alî Alparslan olup H. 1340/M. 1925 senesinde Çorlu’da dünyaya geldi. Daha sonra ailesi ile beraber İstanbul’a yerleşerek, Haydarpaşa Lisesi’ne girdi. Burayı bitirdikten sonra Edebiyât Fakültesi’nin Türk ve Fars Edebiyâtı Şubesi’ne başladı. 1948’de mezun olduktan sonra İran Hükûmeti’nin daveti üzerine Tahran Üniversitesi’nde üç sene Farsça ve Fars Edebiyâtı eğitimi gördü. İstanbul’a döndükten sonra Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde çalışmaya başladı. Buradan Hâriciye Vekâleti’ne geçerek Amerika ve Kanada’da diplomatik kurye olarak görev yaptıktan sonra istifa ederek, Ankara Üniversitesi İlâhiyât Fakültesi’ne asistan oldu. 1959’da İstanbul Üniversitesi’nin Fars Dili ve Edebiyâtı Şubesi’ne geçti ve 1962'de doktorasını tamamladı. 1963 ilâ 1966 yılları arasında Londra Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyâtı dersleri verdi. 1967 senesinde doçent olduktan sonra bir süre de Chicago Üniversitesi’nde ders verdi. 1980 yılında profesör olduktan sonra kendi bölümünün ve Türkiyât Araştırmaları Merkezi’nin başkanlığını üstlendi. 1992 yılında yaş haddinden emekliye ayrıldıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi, Geleneksel Türk Elsanatları Bölümü’nde Hat Sanatı Kürsüsü’nün başkanlığını yapmaya başladı. Ayrıca İstanbul Üniversitesi’nde Osmanlıca ve Paleografya dersleri verdi. 24 Ocak 2006 tarihinde vefat etti.

Eserleri

Hocaları

Necmeddin Okyay
Ta’lîk
H. 1367-1368 / M. 1948
Mustafa Halim Özyazıcı
Aklâm-ı Sitte

Talebeleri

no image
Muhsin Demirel
Hüsn-i Hat
H. 1308-1403 / M. 1891-1982
no image
Ali Rıza Özcan
Celi Talik
Celi Talik
Selim Türkoğlu
Ta’lîk
Ahmet Kutluhan
Ta’lîk
Tahsin Kurt
Ta’lîk
Davut Bektaş
Ta’lîk
H. 1422-1427 / M. 2002-2006
no image
Mahmut Şahin
Ta’lîk
Mehmet Memiş
Ta’lîk
Divani
Savaş Çevik
Celi Divani
H. 1397-1427 / M. 1977-2006
Bijar Arbilly
Hüsn-i Hat
Ahmet Koçak
Hüsn-i Hat

Ketebe.org İsmail Orman

Çevresindeki hemen herkese karşı hoşgörülü ve gönül ehli zarif bir insan olarak tanınmış, kendisinden müstefiz olmak isteyenlere “rızây-ı Bârî” için kapısını her da’im açık tutan çelebi karakterli bir zât idi. 

Türk Dil Kurumu’nun üyesi olup Kadı Burhaneddin Divanı’ndan Seçmeler, Ahmed Paşa, Şeyh Galip, Türk Hattatları gibi eserleri vardır.

Hüsn-i hatta, Haydarpaşa Lisesi’nde okuduğu esnâda gördüğü Kâmil Akdik’in hayatına dâir kitap ile merak sarmış ve Necmeddîn Okyay’dan ta’lik meşketmeye başlamıştır. 1948’de İmâde’l-hasenî’yi taklîden yazdığı kıt‘a ile icâzetnâme aldıktan sonra, eğitim için gittiği İran’da da , İran üslûbunda ta’lik yazı dersleri almıştı.

İbnülemin’in “oldum demeyip olmağa çalışmasını” tavsiye ettiği Ali Alparslan için  Süheyl Ünver’in, “asrımızın Yesârî’si” dediği dahi söylenir. Hâlim Özyazıcı’dan öğrenmiş olduğu dîvânî hattında da zamanın yeganesi idi. 

Gerek evinde ve gerek Akademi’de bir hayli hattat yetiştiren ve IRCICA’nın düzenlediği hüsn-i hat yarışmalarının değişmez jüri üyesi olan Ali Alparslan’ın vefâfı için İsmail Yakıt şu kıt‘ayı kaleme almıştır:
Edebiyât tarihçisi, hattat Alî Alparslan Hoca,

Çok Esmâ’lar yazıp kıldı ismini bu kubbede bâkî

Çıktı yediler söyle yaz târihini Yakût dediler;

Hatt-ı ta’likle çekdi son nefesinde bir hüve’l-bâkî

Faaliyetler